Ο χρήστης έχει δυνατότητα αναζήτησης βιβλιογραφίας σχετικής με τη νομισματοκοπία και νομισματική της αρχαίας Κύπρου, είτε μέσω της γραμμής αναζήτησης που εμφανίζεται πιο πάνω, είτε μέσω των επιλογών της δεξιάς στήλης.

Η γραμμή αναζήτησης δίνει τη δυνατότητα είτε ελεύθερης αναζήτησης με απλή συμπλήρωση λέξης ή λέξεων είτε συγκεκριμένης αναζήτησης με βάση το συγγραφέα, τον τίτλο, τον επιμελητή, το περιοδικό, τη σειρά ή το έτος.

Στη δεξιά στήλη προτείνεται το σύνολο της βιβλιογραφίας οργανωμένο στις τέσσερις ακόλουθες βασικές κατηγορίες: Γενικές Μελέτες, Μελέτες συγκεκριμένων ζητημάτων Κυπριακής Νομισματικής, Νομισματική Κυκλοφορία, Δημόσιες, Ιδιωτικές Συλλογές και Εκθέσεις για τα νομίσματα των Κυπριακών βασιλείων.

Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων προτείνουν ενίοτε και επιλογές δημοσιεύσεων του ιδίου συγγραφέα.