Χρηματοδότηση

 

Το ερευνητικό έργο «Τα αργυρά νομίσματα των βασιλέων της Κύπρου: νομισματική και ιστορία της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου (6ος-4ος αι. π.Χ.) (SilCoinCy)», υλοποιείται στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ), Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) και χρηματοδοτήθηκε στο διάστημα Ιανουάριος 2014 - Οκτώβριος 2015 από τη δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ». Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε εδώ.

 

nhrf_logo_for_KYRPIOSCHARAKTIR.png aristeiaii_bw.png