Χρηματοδότηση

 

Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ (2014-2015)

Το ερευνητικό έργο «Τα αργυρά νομίσματα των βασιλέων της Κύπρου: νομισματική και ιστορία της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου (6ος-4ος αι. π.Χ.) (SilCoinCy)», υλοποιείται στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ), Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) και χρηματοδοτήθηκε στο διάστημα Ιανουάριος 2014 - Οκτώβριος 2015 από τη δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ». Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε εδώ.

 

nhrf_logo_for_KYRPIOSCHARAKTIR.png aristeiaii_bw.png

 

 


 

Δράση ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ (2017-2020)

Οι προσθήκες των κυπριακών νομισμάτων που προέρχονται από τη νομισματική συλλογή της American Numismatic Society στην ενότητα ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ του ιστότοπου, υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ.

Η Πράξη με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές.» και κωδικό MIS 5002357 εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

 

 

logo greek
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης