Οι πρώτες πραγματείες

Οι παλαιότερες πραγματείες1 για τα νομίσματα που είχαν διστακτικά αποδοθεί στην Κύπρο, δημοσιεύθηκαν προτού η κυπροσυλλαβική γραφή μελετηθεί και αποκρυπτογραφηθεί από τον Brandis το 18732 καθώς επίσης προτού γίνει γνωστή η ακριβής σημασία των γραμμάτων του φοινικικού αλφαβήτου3.

Το 1836 ο Borrell είχε αναφερθεί σε κυπριακά νομίσματα με επιγραφές μόνο σε ελληνικό αλφάβητο4. Επρόκειτο για νομίσματα του 4ου αι. π.Χ., τα οποία απέδωσε στη Σαλαμίνα και στην Πάφο, αν και ορισμένα από αυτά εντάσσονται στην πραγματικότητα στη νομισματική παραγωγή των Σόλων. Η ανάλυσή του βασίστηκε στα ονόματα των βασιλέων που ήταν τότε γνωστά από τα φιλολογικά κείμενα, αλλά η απόδοση των νομισμάτων σε καθένα από τους βασιλείς ήταν επισφαλής, εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της επανάληψης στα νομίσματα ονομάτων βασιλέων, όπως αυτό του Ευαγόρα στη Σαλαμίνα. Το 1852 ο de Luynes5 συμπεριέλαβε στην έκθεσή του νομίσματα που έφεραν σύμβολα του κυπριακού συλλαβάριου – αν και κατέστη σαφές πολύ αργότερα ότι ορισμένα από αυτά τα σύμβολα είναι στην πραγματικότητα γραμμένα σε καρικούς αλφαβητικούς χαρακτήρες6. Η αδυναμία του να κατανοήσει πλήρως τη γραφή, οδήγησε σε πολλές εσφαλμένες ταυτίσεις νομισματοκοπείων και αποδόσεις. Κατά συνέπεια, τα νομίσματα του 5ου αι. π.Χ. που απεικονίζουν ξαπλωμένο κριάρι, χαρακτηριστικά της Σαλαμίνας, είχαν αποδοθεί τότε στην Αμαθούντα [Εικ. 1]· εκείνα της Αμαθούντας, που απεικονίζουν λιοντάρι, στην Πάφο· και εκείνα της Πάφου, που απεικονίζουν ταύρο, στη Σαλαμίνα. Ο de Luynes απέδωσε στη Σαλαμίνα νομίσματα του Μαρίου του 4ου αι. π.Χ., και στο Μάριο απέδωσε ορισμένα νομίσματα που είχαν εκδοθεί στην πόλη Μάλλο της Κιλικίας. Την εποχή εκείνη τα νομίσματα απεικονίζονταν σχεδιαστικά και όχι ακόμα φωτογραφικά.

Ήταν, ωστόσο, ο de Luynes ο οποίος, το 18467, απέδωσε για πρώτη φορά νομίσματα με φοινικικές επιγραφές στην Κύπρο, και ειδικότερα στο Κίτιο, αντί για τη Φοινίκη, τη Συρία ή την Κιλικία. Η μελέτη του de Vogüé, το 1867, βελτίωσε εκείνη του de Luynes περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων επιχειρημάτων, συζήτηση για τις περιοχές που βρέθηκαν τα νομίσματα και για τον σταθμητικό τους κανόνα. Με τον τρόπο αυτό διαχώρισε τα νομίσματα του Οζιβάαλ, βασιλέα του Κιτίου, από εκείνα ενός άλλου Οζιβάαλ, βασιλέα της Βύβλου (Φοινίκη).

Η πρώτη συστηματική πραγματεία περί νομισμάτων που εκδόθηκαν στην Κύπρο κατά την περίοδο των βασιλείων, θα πρέπει να αποδοθεί στον Blau8. Πρόκειται για ένα άρθρο 25 σελίδων που δημοσιεύθηκε το 1875. Με μια πολύ καλύτερη ανάγνωση των κυπροσυλλαβικών επιγραφών καθώς επίσης και των φοινικικών γραμμάτων, ο Blau ταύτισε τα νομίσματα με μεγαλύτερη ακρίβεια απ’ ό, τι ήταν δυνατό για τον de Luynes το 1852.

Σύντομα έγιναν επιπλέον προσαρμογές, χάρη στην καλύτερη γνώση των συστημάτων γραφής και στην εδραίωση της βασιλικής γενεαλογίας της Σαλαμίνας και του Κιτίου με τη βοήθεια φιλολογικών πηγών και επιγραφών. Για το Κίτιο, οι δημοσιεύσεις που σχετίζονται με τις αναθηματικές επιγραφές του Ιδαλίου και του Κιτίου αναφέρονται στη διαδοχή των βασιλέων του Κιτίου. Οι βασιλείς του 4ου αι. π.Χ. αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης το 1881 στο Corpus Inscriptionum Semiticarum9, και εκείνοι του 5ου αι. π.Χ. σε ένα άρθρο του E. Berger, το 188710. Το 1883, ο J.P. Six δημοσίευσε έναν κατάλογο νομισμάτων ανά νομισματοκοπείο, περιγράφοντας τους νομισματικούς τύπους και τις επιγραφές11. Η εργασία του είναι ακόμα έγκυρη σε πολλά σημεία, όπως είναι και οι κατάλογοι της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας που δημοσιεύθηκαν από τον E. Babelon το 189312, ο κατάλογος του Βρετανικού Μουσείου που συνέταξε ο G.F. Hill το 190413 και η πραγματεία του E. Babelon που δημοσιεύθηκε το 1907 και 191014.

 

Ο εικοστός αιώνας: εξειδικευμένες μελέτες

Τον εικοστό αιώνα μελετήθηκαν και διορθώθηκαν πολυάριθμες λεπτομέρειες των νομισμάτων. Οι νέες αυτές προτάσεις δημοσιεύθηκαν σε πολλά άρθρα15 και ορισμένες από αυτές συμπεριλήφθηκαν σε γενικές νομισματικές μελέτες, όπως εκείνες των Kraay16 και Nicolet-Pierre17.

Εξειδικευμένες μελέτες αναθεώρησαν τις αποδόσεις και τη χρονολόγηση αρκετών νομισμάτων. Για πολλά από αυτά, το νομισματοκοπείο ταυτίστηκε πλέον σωστά μέσω της ορθής ανάγνωσης των επιγραφών που φέρουν τα καλύτερα διατηρημένα νομίσματα (π.χ. Λάπηθος18 [Εικ. 2], Μάριο19), και μέσω της γνώσης των τόπων εύρεσης των νομισμάτων (π.χ. Αμαθούντα20, Κίτιο21, Κούριο [Εικ. 3]22, Μάριο23, Σόλοι24). Πρόοδος σημειώθηκε επίσης σε ζητήματα χρονολόγησης ορισμένων νομισματοκοπιών, μέσω της μελέτης των επικεκομμένων νομισμάτων (π.χ. Σαλαμίνα25) και μέσω της οργάνωσης των νομισματικών σειρών σύμφωνα με τη μελέτη των μητρών (π.χ. Πάφος26, Σαλαμίνα27, χρυσές εκδόσεις όλων των βασιλέων της Κύπρου28).

Εντελώς νέα νομίσματα με άγνωστους έως τότε τύπους και επιγραφές ανακαλύφθηκαν σε ανασκαφές, νομισματικές συλλογές και καταλόγους δημοπρασιών. Τα νομίσματα αυτά εμπλούτισαν σημαντικά τις γνώσεις μας τόσο για τη νομισματική και νομισματοκοπία της νήσου, όσο και για την ιστορία της εν γένει κατά τον 5ο και 4ο αι. π.Χ.. Ορισμένες σημαντικές πληροφορίες για τους βασιλείς των κυπριακών βασιλείων, οι οποίοι μαρτυρούνται ελάχιστα στις αρχαίες πηγές, παρέχονται μόνο από τα νομισματικά δεδομένα, όπως είναι ο βασιλιάς Ρόικος29 στην Αμαθούντα, οι βασιλείς Bάαλκαζορ (Ba’alkazor) και Δημόνικος30 στη Λάπηθο, ο βασιλιάς Σασμάς (Sasmas)31 στο Μάριο, οι βασιλείς Μινεύς, Ζωάλιος και Πνύτος32 στην Πάφο, και στη Σαλαμίνα ο βασιλιάς Φαύσις33. Η εικονογραφία των νομισμάτων αποτελεί επίσης παραγωγικό πεδίο έρευνας (σε νομίσματα του Ιδαλίου το διακοσμητικό θέμα που παραπέμπει σε άνθος34, του Μαρίου οι πολεμικοί τύποι35 [Εικ. 4]  και σε νομίσματα της Σαλαμίνας του 4ου αι. π.Χ. το ενώτιο36 [Εικ. 5]).  

 

Πρόσφατες εξελίξεις: επέκταση των πεδίων της έρευνας

Τα τελευταία χρόνια, τα ζητήματα της έρευνας της νομισματικής της Κύπρου είναι πλέον συγκρίσιμα με εκείνα των νομισμάτων άλλων περιοχών. Τα πεδία της έρευνας επεκτάθηκαν: περισσότερη προσοχή δίδεται τώρα στα νομίσματα που κόβονταν και από άλλα μέταλλα, πλην του χρυσού και του αργύρου. Ειδικότερα, έχουν εκπονηθεί μελέτες για τα χάλκινα νομίσματα που εκδόθηκαν στο Κίτιο37, [Εικ. 6], στο Μάριο38, στην Πάφο39 και στους Σόλους40. Σε ορισμένα νομίσματα πραγματοποιήθηκε ανάλυση της μεταλλικής τους σύστασης (ειδικά σε χρυσά νομίσματα διαφόρων νομισματοκοπείων41). Πρόοδος έχει σημειωθεί και στην κατανόηση των σταθμητικών κανόνων και των νομισματικών υποδιαιρέσεων42. Προσοχή δίδεται επίσης στην κυκλοφορία των νομισμάτων των κυπριακών βασιλείων τόσο εντός όσο και εκτός της Κύπρου, όχι μόνο όσων βρέθηκαν σε θησαυρούς αλλά και των μεμονωμένων νομισμάτων, ειδικά αυτών που βρέθηκαν στο νησί43. Ο ιστότοπος «Κύπριος Χαρακτήρ» εξασφαλίζει ότι η μελέτη της κυπριακής νομισματικής θα επεκταθεί περαιτέρω.

 
Αναρτήθηκε: 8 Ιουνίου 2015 Ενημερώθηκε: 8 Ιουνίου 2015 Γλώσσα υποβολής: Αγγλικά
Μετάφραση: Μπουρογιάννης, Γιώργος
Επιμέλεια: Μπουρογιάννης, Γιώργος, Ψηλακάκου, Βάσια
Τελική επιμέλεια: Μάρκου, Ευαγγελινή

Κατάλογος εικόνων

Εικ 1: de Luynes 1852, πίν. I.2: σίγλος του Ευάνθη, βασιλιά της Σαλαμίνας, που αποδίδεται στην Αμαθούντα. Συλλογή Μουσείου Βιέννης.

Εικ. 2: Λάπηθος, σίγλος του Δημόνικου. Συλλογή Βρετανικού Μουσείου (Robinson 1948, πίν. V.2).

Εικ. 3: Κούριο, χάλκινο νόμισμα του Πασικράτη. Ιδιωτική συλλογή (Iosephides 2002 [2004], 32).

Εικ. 4: Μάριο, χάλκινο νόμισμα του Στασίοικου II (I;). Ιδιωτική συλλογή (Destrooper-Georgiades 2007, πίν. VII.81).

Εικ. 5: Σαλαμίνα, χρυσός στατήρας Πνυταγόρα. Συλλογή Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Αρ. ευρ. 1988-05-01.

Εικ. 6: Κίτιο, χάλκινο νόμισμα του Πουμαϋάτωνα. Ιδιωτική συλλογή (Destrooper-Georgiades 2014, 332, εικ. 3).

Σημειώσεις τέλους

1 Η παρούσα συμβολή αποτελεί μια επικαιροποιημένη εκδοχή εισαγωγικού κειμένου που είχε συνταχθεί για το Cyprus Numismatic Project το έτος 2007. Το κείμενο συνοδεύονταν αρχικά και από την πλήρη βιβλιογραφία που αφορά στην αρχαία κυπριακή νομισματική, η οποία επίσης επικαιροποιήθηκε και προτείνεται στον ιστότοπο του ερευνητικού έργου SilCoinCy στην ενότητα Βιβλιογραφία.

2 Brandis 1873.

3 de Vogüé 1867.

4 Borrell 1836.

5 de Luynes 1852.

6 Troxell 1984.

7 de Luynes 1852.

8 Blau 1873 (1875).

9 Corpus Inscriptionum Semiticarum I, 10-11 (= K A1, K A2), και I, 92, Παρίσι 1881.

10 Berger 1887. Για την εφαρμογή αυτών των αποτελεσμάτων στη νομισματική, βλ. τις συμβολές των J.P. Six (1888, 123-132· επανεκτυπώθηκε στο NRCyprus XV-XXI, 1984-1990, 66-77) και E. Babelon (1892).

11 Six 1883.

12 Babelon 1893, CXIV-CLIII, 83-122, πίν. XVI-XXI· 1898.

13 Hill 1904.

14 Babelon 1907, στήλες 569-620, πίν. XXVI-XXVII· 1910, στήλες 691-842, πίν. CXXVIII-CXXXVI.

15 Για πολλά σημαντικά αποτελέσματα στο πεδίο της μελέτης της κυπριακής νομισματικής από το 1904, βλ. Destrooper-Georgiades 2007.

16 Kraay 1976, 299-312 (επανεκδόθηκε στο NRCyprus XV-XXI, 1984-1990, 13-27).

17 Nicolet-Pierre 2002, 158-159, 202-203.

18 Robinson 1948.

19 Robinson 1932.

20 Picard 1991, 171-173.

21 Ανεπίγραφα χάλκινα νομίσματα που τώρα αποδίδονται στον Πουμαϋάτωνα: Callot 1992.

22 Cox 1959, 3, 87-89, αρ. 2-5· η χρονολόγηση και οι εκδότριες αρχές έχουν πλέον αναθεωρηθεί: Destrooper-Georgiades 2000α, 706-709.

23 Destrooper, Symeonides 1998.

24 Ανεπίγραφα χάλκινα νομίσματα που τώρα αποδίδονται στους Σόλους: Destrooper-Georgiades 1992.

25 Destrooper-Georgiades 2013, 13, αρ. 23 (21, αρ. 23), 36, εικ. 13.

26 Destrooper-Georgiades 2000β.

27 McGregor 1999.

28 Markou 2011.

29 Masson 1982.

30 Amandry 1994· Robinson 1948.

31 Robinson 1932.

32 Schwabacher 1947, 85-87, 101-102, αρ. 224-243 και Masson 1994, 812-815.

33 Kagan, McGregor 1995.

34 Lee 1999, 24-26.

35 Destrooper, Symeonides 1998, 117-120.

36 Markou 2006.

37 Callot 1992· Destrooper-Georgiades 2014.

38 Destrooper, Symeonides 1998.

39 Destrooper-Georgiades 2005.

40 Destrooper-Georgiades 1992, επιβεβαιώνεται στο Destrooper-Georgiades 2008.

41 Markou 2011, 210-220.

42 Markou 2011, 191-209 · Μarkou 2012.

43 Destrooper-Georgiades 2015 (Κύπριος Χαρακτήρ - σε προετοιμασία).

Βιβλιογραφία

Amandry, M. 1994: «Les monnaies», στο Art antique de Chypre du Bronze moyen à l’époque byzantine au Cabinet des Médailles, Παρίσι, Bibliothèque Nationale de France, 76, αρ. 58.

Babelon, E. 1892: «La chronologie des rois de Citium. Étude sur quelques points de l’histoire de Chypre sous la domination des Perses achéménides», Le Muséon 11, 220-238, 289-306 = id., Mélanges Numismatiques, 2η σειρά, Παρίσι, 49-84.

Babelon, E. 1893: Catalogue des monnaies grecques de la Bibliothèque Nationale: les Perses Achéménides, les satrapes et les dynastes tributaires de leur empire: Cypre et la Phénicie, Παρίσι.

Babelon, E. 1898: «Inventaire de la Collection Waddington», RN 4η σειρά, 2, 202-206, αρ. 4802-4843.

Babelon, E. 1907, 1910: Traité des monnaies grecques et romaines, 2nd part. Description historique. Tome 1 comprenant des monnaies grecques depuis les origines jusqu’aux guerres médiques, Tome 2 comprenant des monnaies grecques de l’Empire des Perses achéménides, de l’Orient sémitique et de l’Asie-Mineure aux Ve et IVe siècles avant J.-C., Παρίσι.

Berger, E. 1887: «Une nouvelle inscription royale de l’île de Chypre», CRAI 4η σειρά, 15, 203-210.

Blau, O. 1873 (1875): «Zur kypriotischen Münzkunde», NumZ 5, 1-25.

Borrell, H.P. 1836: Notice sur quelques médailles grecques des rois de Chypre, Παρίσι.

Brandis, J. 1873: Versuch zur Entziferung der kyprischen Schrift, Βερολίνο.

Callot, O. 1992: «Note de numismatique chypriote», στο E.C. Ioannides (επιμ.), Studies in Honour of V. Karageorghis (Κυπριακαί Σπουδαί 54-55), 1990-1991, Λευκωσία, 297-300.

Cox, D.H. 1959: Coins from the Excavations at Curium 1932-1953 (ANSNNM 145).

de Luynes, H. 1846: Essai sur la numismatique des satrapies et de la Phénicie sous les rois Achéménides, Παρίσι, κυρίως σελ. 82-90.

de Luynes, H. 1852: Numismatique et inscriptions Cypriotes, Παρίσι.

Destrooper-Georgiades, A. 1992: «Les bronzes chypriotes représentant une tête féminine et une croix ansée dans une couronne laurée», στο Florilegium Numismaticum, Studia in Honorem Ulla Westermark Edita, Στοκχόλμη, 365-376. 

Destrooper-Georgiades, A. 2000α: «Classical Coins recently Found in Cyprus. The Coin Circulation in the Island at the End of the Archaic and during the Classical Periods», στο G.K. Ioannides, St. Ach. Hadjistyllis (επιμ.), Proceedings of the Third International Congress of Cypriote Studies, Nicosia, 16-20 April 1996, Λευκωσία, 703-716.

Destrooper-Georgiades, A. 2000β: «Les monnaies frappées à Paphos (Chypre) durant la deuxième moitié du Ve siècle avant J.-C. et leur apport à l’histoire de l’île», στο B. Kluge, B. Weiser (επιμ.), XII. Internationaler Numismatischer Kongress, Berlin 1997, Proceedings, I, Βερολίνο, 194-198.

Destrooper-Georgiades, A. 2005: «Le monnayage de Paphos au IVe siècle, nouvelles perspectives», στο C. Alfaro κ. ά. (επιμ.), Acts of the Thirteenth International Congress of Numismatics in Madrid, 15-20 September 2003, Μαδρίτη, 245-252.

Destrooper-Georgiades, A. 2007: «Le monnayage des cités-royaumes de Chypre: quelques aspects et problèmes», AIIN 53, 9-63, πίν. I-IX.

Destrooper-Georgiades, A. 2008: «La circulation monétaire dans la Mésaoria à l’époque achéménide”, στο Actes du VIIe Colloque international sur La Transeuphratène à l’époque perse: frontières et courants d’échanges culturels, Paris, 22-24 mars 2007, Trans 35, 83-95.

Destrooper-Georgiades, A. 2013: «Monnaies chypriotes surfrappées», στο D. Michaelides (επιμ.), Acts of the international colloquium in honour of Dr. Ino Nicolaou: epigraphy, numismatics, prosopography and history of Ancient Cyprus, Nicosia, 24-25 November 2007 (SIMA PB 179), Ουψάλα, 9-41.

Destrooper-Georgiades, A. 2014: «Un plomb aux types de grands bronzes de Pumayyaton, roi de Kition (Chypre) entre 362 et 312 av. J.-C.», στο A. Lemaire (επιμ.), Hommage à Josette Elayi: Phéniciens d'Orient et d'Occident, Παρίσι, 319-334.

Destrooper-Georgiades, A. 2015 (σε προετοιμασία): «Η κυκλοφορία των κυπριακών νομισμάτων κατά την αρχαϊκή και την κλασική περίοδο», στον ιστότοπο: Κύπριος Χαρακτήρ - Ιστορία, Αρχαιολογία & Νομισματική της Αρχαίας Κύπρου

Destrooper, A., Symeonides, A. 1998: «Classical Coins in the Symeonides Collection. The Coin Circulation in Marion/Polis during the Vth. and IVth. Centuries», RDAC, 111-125.

de Vogüé, M. 1867: «Monnaies des rois phéniciens de Citium», RN N.S. 12, 364-381 = id., Mélanges d’archéologie orientale, Παρίσι, 1868, Appendix, 3-20· επανεκδόθηκε στο NRCyprus XV-XXI, 1984-1990, 97-115.

Hill, G.F. 1904: BMC Cyprus, A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum, Cyprus, Λονδίνο.

Iosephides, D. 2002 (2004): «Ενα αδημοσίευτο νόμισμα του Κουρίου και η ερμηνεία του οπισθότυπού του με βάση ένα Αρκαδικό μύθο», Κυπριακαί Σπουδαί 66, 25-31.

Kagan, J.H., McGregor K. 1995: «The Coinage of King Phausis of Salamis», CCEC 23, 3-9.

Kraay, C.M. 1976: Archaic and Classical Greek Coins, Λονδίνο.

Lee, I. 1999: «The Flower of Adonis at Eryx», NC 159, 1-31.

Markou, E. 2006: «Problèmes iconographiques du monnayage d’or des derniers rois de Salamine au IVe siècle avant J.-C.», στο S. Fourrier, G. Grivaud (επιμ.), Actes du Congrès International: Identités croisées en un milieu méditerranéen: le cas de Chypre (Antiquité-Moyen Âge), tenu à l’Université de Rouen du 11 au 13 mars 2004, Ρουάν, 135-151.

Markou, E. 2011: L’or des rois de Chypre. Numismatique et histoire à l’époque classique (Μελετήματα 64), Αθήνα.

Markou, E. 2012: «Gold and Silver Weight Standards in Fourth-century Cyprus», στο N. Holmes (επιμ.), Proceedings of the XIVth International Numismatic Congress, Glasgow 31 August-4 September 2009, Γλασκώβη, 280-284.

Masson, O. 1982: «Variétés chypriotes III. Une nouvelle monnaie d’Amathonte au nom du roi Wroikos», RDAC, 150.

Masson, O. 1994: «Nouveaux rois chypriotes à Paphos et à Salamine», BSFN 49th year, αρ. 5, 812-818.

McGregor, K. 1999: The Coinage of Salamis from the Sixth to the Fourth Century B.C. (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, University of London).

Nicolet-Pierre, H. 2002: Numismatique grecque, Παρίσι, 158-159, 202-203.

Picard, O. 1991: «Les monnaies archaïques et classiques», στο V. Karageorghis κ. ά. (επιμ.), La nécropole d’Amathonte. Tombes 110-385, V, Λευκωσία, 171-175.

Robinson, E.S.G.1932: «Greek Coins Acquired by the British Museum – British Museum Acquisitions for the Years 1930-1931», NC 5η σειρά, 12, 209-212, αρ. 10.

Robinson, E.S.G. 1948: «Greek coins acquired by the British Museum, 1938-1948. Appendix: Kings of Lapethus», NC 6η σειρά, 8, 60-65· επανεκδόθηκε στο NRCyprus IV 1973, 55-59.

Schwabacher, W. 1947: «The Coins of the Vouni Treasure Reconsidered», NNÅ 67-104· επανεκδόθηκε στο NRCyprus XII, 1981, 11-51.

Six, J.P. 1883: «Du classement des séries chypriotes», RN 3η σειρά, 1, 279-374.

Six, J.P. 1888: «Monnaies grecques, inédites et incertaines», NC 3η σειρά, 8, 97-137.

Troxell, H.A. 1984: «Carians in Miniature», στο A. Houghton κ. ά. (επιμ.), Studies in Honor of Leo Mildenberg, Wetteren, 249-255.